Kto może otrzymać dotację na własny biznes?

Kto może otrzymać dotację na własny biznes?

W projekcie Samodzielni! możesz otrzymać dotację na własny biznes w wysokości do 38 650 PLN. Dotacje są przeznaczone dla młodych mieszkańców subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego.

Uczestnikiem i uczestniczką projektu mogą zostać osoby, które spełniają wszystkie niżej wymienione warunki: 

 1. są bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy;
 2. są w wieku 18-29;
 3. nie kształcą się;
 4. nie szkolą się (do 4 tygodni po zakończeniu szkolenia);
 5. zamieszkują obszar subregionu zachodniego lub centralnego województwa śląskiego tj.: powiaty: powiat raciborski, powiat rybnicki, powiat wodzisławski, Miasto Rybnik, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Miasto Żory, będziński, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, gliwicki, Jaworzno, Katowice, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, Piekary Śląskie, pszczyński, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, tarnogórski, Tychy, Zabrze, zawierciański.
 6. utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 z powodu COVID-19;
 7. do 2 lat wstecz nie opuściły pieczy zastępczej;
 8. nie są absolwentami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych oraz nie są osobami, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu);
 9. nie są matkami przebywającymi w domach samotnej matki;
 10. do dwóch lat wstecz nie opuściły zakładu karnego lub poprawczego, aresztu śledczego, schroniska dla nieletnich;
 11. do dwóch lat wstecz nie zakończyły nauki w szkole specjalnej;
 12. nie są osobami, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie);
 13. nie są imigrantami, reemigrantami oraz osobami odchodzącymi z rolnictwa. 

Dodatkowe warunki uczestnictwa:

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które otrzymują wsparcie wyłącznie w jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS.

Weryfikacja spełniania przez uczestnika kryteriów kwalifikowalności odbywa się na podstawie oświadczeń oraz zaświadczeń z ZUS. Sprawdzamy w szczególności kryterium dotyczące utraty zatrudnienia po 1 marca 2020 r.

W przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego potwierdzenie statusu osoby z niepełnosprawnością odbywa się: w oparciu o dokument potwierdzający stan zdrowia wydany przez lekarza np. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię o stanie zdrowia.

Więcej informacji

Wszystkie informacje o projekcie są dostępne pod tym linkiem. Sprawdź też instytucję przyznającą dotacje.

Skip to content