Pierwszy biznes dla młodych

O projekcie

W dniu 1 maja 2021 r. Stowarzyszenie MOST wraz z partnerami: Lokalną Grupą Działania Wspólny Rozwój oraz Fundacją Profesjologia Aktywizacji Rynku Pracy rozpoczęło realizację projektu “Samodzielni!” o numerze POWR.01.02.01-24-0067/20. Projekt Samodzielni!, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Wiedza, Edukacja Rozwój będzie realizowany do końca marca 2023 r.

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost poziomu przedsiębiorczości oraz wsparcie 48 osób zamieszkujących subregion zachodni lub centralny Województwa Śląskiego w założeniu na terenie subregionu i utrzymaniu własnej działalności gospodarczej. W projekcie, jego uczestnicy otrzymają: kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz bezzwrotne dotacje i wsparcie pomostowe w wysokości do 38 650 PLN.

Kto może zostać uczestnikiem projektu Samodzielni!

Uczestnikiem i uczestniczką projektu mogą zostać osoby, które spełniają wszystkie niżej wymienione warunki: 

 1. są bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy;
 2. nie kształcą się;
 3. nie szkolą się (do 4 tygodni po zakończeniu szkolenia);
 4. są w wieku 18-29;
 5. zamieszkują obszar subregionu zachodniego i centralnego województwa śląskiego;
 6. utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 z powodu COVID-19;
 7. nie są osobami, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy);
 8. nie są absolwentami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do 2 lat po opuszczeniu ośrodków) oraz nie są osobami, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu);
 9. nie są matkami przebywającymi w domach samotnej matki;
 10. nie są osobami, które opuściły zakłady karne lub areszty śledcze lub zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich(do 2 lat po opuszczeniu);
 11. nie są osobami, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej);
 12. nie są osobami, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie);
 13. nie są imigrantami, reemigrantami oraz osobami odchodzącymi z rolnictwa. 

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które otrzymują wsparcie wyłącznie w jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS.

Weryfikacja spełniania przez uczestnika kryteriów kwalifikowalności odbywa się na podstawie oświadczeń oraz zaświadczeń z ZUS, w szczególności o pozostawaniu poza rynkiem pracy od dnia 1 marca 2020 r. Wzory wymaganych dokumentów stanowią załącznik do niniejszego wpisu.

W przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego potwierdzenie statusu osoby z niepełnosprawnością odbywa się: w oparciu o dokument potwierdzający stan zdrowia wydany przez lekarza np. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię o stanie zdrowia.

Dodatkowo: 20% uczestników projektu będą stanowić osoby zamieszkujące miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze. Do tych miast zaliczamy: Będzin, Bieruń, Bytom, Chorzów, Czeladź, Czerwionka-Leszczyny, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Knurów, Lubliniec, Łaziska Górne, Mikołów, Mysłowice, Orzesze, Piekary Śląskie, Pszczyna, Racibórz, Ruda Śląska, Rybnik, Rydułtowy, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wodzisław Śląski, Zabrze, Zawiercie, Żory.

Etapy rekrutacji:

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. W projekcie zaplanowano następujące nabory wniosków/ formularzy zgłoszeniowych: 

 • 17.01 – 3.02.2022 r.
 • 7.02 – 24.02.2022 r.
 • 28.02 – 17.03.2022 r.
 • 21.03 – 7.04.2022 r.
 • 11.04 – 28.04.2022 r.  
 1. Złożenie i ocena formularzy rekrutacyjnych (zgłoszeniowych) składanych przez Kandydatów. Za ocenę odpowiada komisja rekrutacyjna złożona z ekspertów i przedstawicieli wszystkich partnerów projektu. W ramach I et. rekrut.Kandydat może uzyskać maksymalnie 50 pkt. W trakcie oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych punkty są przyznawane za:
 2. Opis pomysłu – maksymalnie            15 pkt.;
 3. Doświadczenie zawodowe / wykształcenie – maksymalnie 6 pkt.;
 4. Realność planu – maksymalnie 14 pkt.;
 5. Charakterystykę klientów – maksymalnie – 6 pkt.;
 6. Charakterystykę rynku i konkurencji – maksymalnie 9 pkt.;

Dodatkowo kandydat może uzyskać punkty za spełnienie kryteriów dodatkowych – przynależność do grupy docelowej (max. 16 pkt.), w tym:

 • kobiety – 3 pkt.;
 • osoby o niskich kwalifikacjach – 3 pkt.;
 • osoby z niepełnosprawnością – 3 pkt.;
 • mieszkańcy miast średnich i miast tracących funkcje gospodarcze: Będzin, Bieruń, Bytom, Chorzów, Czeladź, Czerwionka-Leszczyny, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Knurów, Lubliniec, Łaziska Górne, Mikołów, Mysłowice, Orzesze, Piekary Śląskie, Pszczyna, Racibórz, Ruda Śląska, Rybnik, Rydułtowy, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wodzisław Śląski, Zabrze, Zawiercie, Żory  – 7 pkt.;

Podstawą zakwalifikowania do II etapu rekrutacji będzie liczba punktów zdobytych w ramach I etapu (w oparciu o złożony formularz rekrutacyjny. W każdej edycji naboru do II etapu zostaną zakwalifikowane 24 osoby. W przypadku uzyskania identycznej liczby pkt. decyduje kolejność zgłoszeń.

 1. Rozmowa Kandydata z doradcą zawodowym oraz test badający predyspozycje przedsiębiorcze Kandydata. Etap II rekrutacji ma na celu sprawdzenie predyspozycji Kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach II et. rekrutacji Kandydat może uzyskać maksymalnie 40 pkt., w tym 20 pkt. za rozmowę z doradcą zawodowym oraz 20 pkt. za test badający predyspozycje przedsiębiorcze Kandydata.
 2. Poinformowanie osób o zakwalifikowaniu się do projektu w formie telefonicznej lub mailowej. Lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie udostępniona w biurze projektu.

Wsparcie w ramach projektu Samodzielni!:

Uczestnicy i uczestniczki projektu muszą wziąć udział w następujących formach wsparcia oferowanych w ramach projektu:

 1. Szkolenia przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej – 48h szkoleniowych. Tematyka szkoleń:

a) działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych,

b) księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS,

c) reklama i inne działania promocyjne,

d) inne źródła finansowania działalności gospodarczej,

e) sporządzenie biznesplanu i jego realizacja.

f) negocjacje biznesowe,

g) pozyskanie i obsługa klienta,

h) radzenie sobie ze stresem i konfliktem.

Dla osób korzystających ze szkoleń istnieje możliwość zawnioskowania o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

 1. Wsparcie eksperta dotacyjnego podczas sporządzania biznesplanów – 5h/ uczestnika projektu.
 2. Założenie działalności gospodarczej działalności gospodarczej przez uczestnika projektu na obszarze subregionu zachodniego lub centralnego województwa śląskiego.
 3. Udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa w wysokości 23 050,00 PLN.
 4. Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 2 600 PLN/miesiąc, w sumie 15 600 PLN.

Uczestnik projektu Samodzielni! zobowiązuje się do utrzymania założonej działalności gospodarczej przez min. 12 miesięcy. Każda z osób, które otrzymają dotację przejdzie kontrolę poprawności wydatkowania środków z dotacji, tak aby były zgodne z przedstawionym biznesplanem.

Dodatkowe dokumenty:

Dodatkowe informacje:

LGD Wspólny Rozwój

ul. Celna 51, 44-341 Gołkowice.
tel.: 575 300 928, 
e-mail.: cisgodow@wp.pl
Godziny otwarcia: 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku

Stowarzyszenie MOST

ul. Bytomska 24, 41-800 Zabrze
e-mail: Agnieszka @ mostkatowice.pl

Skip to content