Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 – gdzie szukać informacji?

Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 – gdzie szukać informacji?

W 2023 r. po dwóch latach negocjacji z Komisja Europejską, ruszą pierwsze konkursy grantowe w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego. Dowiedź się, jaki jest harmonogram naboru wniosków i jakie dokumenty musisz przeczytać, aby wystartować w konkursach.

Na co można pozyskać środki w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego?

Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021 – 2027 to duży program pomocowy dla naszego województwa. Tak, jak w poprzedniej perspektywie finansowej, Program jest dwudzielny. Oznacza to, że składa się z dwóch części – działań inwestycyjnych oraz działań miękkich – społecznych. Informacje o tym, na co można pozyskać środki znajdują się w Szczegółowym Opisie Priorytetów (w skrócie SzOP). To dokument zaakceptowany przez Komisję Europejską, który stanowi załącznik do umowy Województwa Śląskiego z Komisją. Aktualny dokument znajduje się na tej stronie.

Biorąc pod uwagę zapisy SzOP w najbliższych latach w naszym województwie będzie można pozyskać środki na:

Priorytet 1 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój

W tym priorytecie zaplanowano wydatkowanie środków na:

 • B+R – organizacje badawcze,
 • badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach,
 • cyfryzację administracji publicznej,
 • innowacyjne rozwiązania cyfrowe w ochronie zdrowia,
 • klastry,
 • konkurencyjność przedsiębiorstw,
 • promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP.

Priorytet 2 Fundusze Europejskie na zielony rozwój

W tym priorytecie zaplanowano działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, mieszkalnych i przedsiębiorstw. Dodatkowo można pozyskać środki na:

 • odnawialne źródła energii,
 • wzmocnienie potencjału służb ratowniczych,
 • rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
 • usprawnienie gospodarki odpadami komunalnymi,
 • gospodarkę obiegu zamkniętego,
 • ochronę przyrody i bioróżnorodność,
 • rekultywację terenów zdegradowanych.

Priorytet 3 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności

To priorytet przeznaczony głównie dla samorządów, kto®e odpowiadają za zakup taboru autobusowego/ trolejbusowego oraz zrównoważoną multimodalną mobilność miejską. W Priorytecie zaplanowano dofinansowanie do tworzenia regionalnych Tras Rowerowych.

Priorytet 4 FE dla sprawnego transportu

Ten priorytet zawiera działania mające na celu modernizację i rozbudowę dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz inwestycję w regionalny tabor kolejowy.

Priorytet 5 FE dla rynku pracy

Priorytet 5, jest tym priorytetem, w ramach którego będzie rozwijany system aktywizacji zawodowej. Dlatego, głównym odbiorcą jego działań będą służby zatrudnienia. W nim można uzyskać dotację na:

 • aktywizację zawodową prowadzoną przez PUP i OHP,
 • opracowanie modelu prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy,
 • budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej i promocji w zakresie poradnictwa zawodowego,
 • usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej, w tym w ramach sieci EURES.

Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla edukacji

W tym priorytecie można uzyskać wsparcie na działania w ramach edukacji przedszkolnej, szkolnej i zawodowej.

Priorytet 7 FE dla społeczeństwa

W priorytecie 7 są wspierane działania z zakresu ekonomii społecznej i aktywnej integracji osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Dodatkowo, w ramach tego priorytetu będą ogłaszane konkursy z zakresu realizacji usług społecznych oraz wsparcia rodziny, dzieci i młodzieży i deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej.

Priorytet 8 Fundusze Europejskie na infrastrukturę dla mieszkańca 

To priorytet, w którym będą finansowane działania inwestycyjne – rozwijające infrastrukturę np. szkolnictwa wyższego i zawodowego, usług społecznych i zdrowotnych oraz instytucji kultury i obiektów turystycznych. Dodatkowo, w tym priorytecie będą finansowane działania mające na celu poprawę dostępności przestrzeni dla osób z niepełnosprawnością.

Priorytet 9 FE na rozwój terytorialny 

W tym priorytecie konkursy mają na celu dofinansowanie m.in. zwiększenia roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym, rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich.

Priorytet 10 Fundusze Europejskie na transformację

To środki dla przedsiębiorców na transformację ich firm oraz na rozwój innowacyjnej infrastruktury wspierającej gospodarkę. W tym priorytecie będą wspierane też inwestycje w rozwój odnawialnych źródeł energii, rekultywacja terenów poprzemysłowych i zarządzanie nimi, poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń oraz ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu. Dodatkowo, w tym priorytecie również będzie wspierany rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego oraz zawodowego oraz inne działania mające na celu poprawę spójności społecznej mieszkańców terenów poprzemysłowych.

Pomoc techniczna

Środki z Funduszy Europejskich to nie tylko środki przeznaczane na wsparcie regionu. W programie wydzielono pulę środków mających na celu obsługę programu tzw. pomoc techniczna.

Jak się w tym wszystkim odnaleźć?

Jak widzisz w Funduszach Europejskich dla Województwa Śląskiego jest sporo działań, które mogą być finansowane w ramach różnych priorytetów. Niestety, diabeł, jak zawsze, tkwi w szczegółach. Dlatego Chcąc pozyskać środki na konkretne działanie powinieneś zapoznać się z:

 • Szczegółowym opisem priorytetów. Aktualny dokument znajduje się na tej stronie.
 • Regulaminem konkretnego konkursu. Ogłoszenia o naborze wniosków będą pojawiały się w tym miejscu na stronie Funduszy Europejskich.
 • Dodatkowymi dokumentami wymienionymi w regulaminie konkretnego konkursu. Niestety, środki unijne są coraz bardziej obostrzone różnymi wytycznymi i wymogami. Te wymogi trzeba spełnić, aby móc aplikować o środki, a następnie, aby prawidłowo rozliczyć projekt. Niespełnienie ich sprawi, że część dotacji trzeba będzie zwrócić, jako wydatkowaną niezgodnie z przeznaczeniem.

Pomocą w odnalezieniu się w systemie nowych Funduszy Europejskich będzie też aktualny harmonogram naboru wniosków, który znajduje się w tym miejscu.

Z jakimi dokumentami i wytycznymi trzeba się zapoznać?

Oprócz dokumentacji merytorycznej warto zapoznać się z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz innymi wytycznymi np. tymi dotyczącymi zachowania dostępności działań w projektach.

Biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw aplikuj o środki unijne, jeżeli masz czas i chęci, aby zapoznać się z całą dokumentacją. Jeżeli nie – skorzystaj z pomocy wykwalifikowanych organizacji, które są pośrednikami w dystrybucji środków pomiędzy urzędem, a przedsiębiorcą. Np. w taki sposób w poprzedniej perspektywie finansowej Stowarzyszenie MOST realizowało projekt Samodzielni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content