Fundusze Unijne dla MŚP na dostępność

Fundusze Unijne dla MŚP na dostępność

Jeżeli należysz do grona małych i średnich przedsiębiorców i chcesz działać na rzecz dostępności powinny cię zainteresować dwa konkursy, które zostaną ogłoszone w lipcu 2023 r. Fundusze Unijne dla MŚP na działania z zakresu dostępności dla osób z niepełnosprawnością można zdobyć w PARP i NCBR.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór w ramach działania „Ścieżka SMART – nabór tematyczny Dostępność”, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Nabór zaplanowano w dniach 6 lipca – 30 października 2023 r. W konkursie mogą wystartować wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach działania Ścieżka SMART dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których celem jest zaspokojenie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Ścieżka SMART to jeden projekt, który może składać się z maksymalnie 7 modułów.

Przedmiotem każdego z modułów realizowanych w ramach projektu musi być rozwiązanie problemu/problemów osób ze szczególnymi potrzebami. Rozwiązanie ma przyczynić się do zwiększenia dostępności, rozumianego jako zniesienie co najmniej jednej lub więcej barier występujących np. w:

 • przestrzeni fizycznej,
 • rzeczywistości cyfrowej,
 • systemach informacyjno-komunikacyjnych,
 • produktach, usługach,
 • procesach.

Dodatkowo, projekt powinien zakładać kompleksowe wsparcie działalności MŚP w zakresie wzmacniania ich zdolności badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji. Wniosek obowiązkowo powinien obejmować co najmniej jeden z modułów: B+R lub Wdrożenie innowacji. Pozostałe moduły tj. Infrastruktura B+R, Cyfryzacja, Zazielenienie przedsiębiorstw, Kompetencje, Internacjonalizacja mają charakter fakultatywny. Realizacja modułów może być ze sobą powiązana lub mogą być realizowane niezależnie.

Więcej informacji o naborze znajdziesz na stronie konkursu.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe centrum badań i rozwoju też ogłosiło nabór na działania w ramach „Ścieżki SMART  na rzecz dostępności”. Są to fundusze unijne dla MŚP, ale w naborze mogą wziąć udział duże przedsiębiorstwa samodzielnie występujące o wsparcie projektu. Dodatkowo, duże przedsiębiorstwa muszą zaplanować współpracę z MŚP w ramach projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które:       

 1. wpisują się w zakres tematyczny naboru (rozwiązanie problemu/problemów osób ze szczególnymi potrzebami istotnie przyczyniające się do zwiększenia dostępności; ponadto wpisują w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację);      
 2. obejmują:
  • Moduł B+R – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację prac B+R w celu doprowadzenia do opracowania innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym dotyczącej funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług;     
  • Moduł Wdrożenie innowacji – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na wdrożenie w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R;     
  • Moduł Infrastruktura B+R – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na inwestycję w infrastrukturę B+R niezbędną do realizacji agendy badawczej na rzecz tworzenia innowacji;     
  • Moduł Cyfryzacja – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie;     
  • Moduł Zazielenienie przedsiębiorstw – na transformację przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym;     
  • Moduł Internacjonalizacja – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na promocję zagraniczną produktów lub uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub ich obronę w przypadku ich naruszenia;
  • Moduł Kompetencje – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających w zakresie realizowanego Projektu, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji.

Wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować moduł B+R. Pozostałe moduły mają charakter fakultatywny.

Więcej informacji o naborze znajdziesz na stronie konkursu.

Przeczytaj też o innych naborach wniosków w ramach funduszy unijnych dla MŚP z województwa śląskiego.

Skip to content